Czym jest dokumentacja hydrogeologiczna?

 

Jak doskonale wiemy każda inwestycja budowlana nie może odbyć się bez uzyskania odpowiednich pozwoleń oraz dokumentacji. Jednym z podstawowych, wymaganych dokumentów jest dokumentacja hydrogeologiczna, która przedstawia wyniki badań warunków hydrogeologicznych związanych z zamierzoną budową. Musi zostać ona sporządzona zgodnie z obowiązującymi ogólnymi wytycznymi przedstawionymi przez Ministra Środowiska.

Przeprowadzenie dokumentacji hydrogeologicznej

dokumentacja hydrogeologicznaSama dokumentacja hydrogeologiczna sporządzana jest na podstawie zatwierdzonego projektu robót geologicznych. Składa się ona jednak nie tylko z części tekstowej, ale również z części graficznej, w której skład wchodzą między innymi wykresy oraz mapy, a także z przekrojów hydrogeologicznych. Wykonuje się ją na etapie projektowania ujęć wody podziemnych oraz w przypadku inwestycji hydrotechnicznych, górniczych, budowlanych, a nawet komunikacyjnych. Przepisy jasno określają, że każda dokumentacja powinna zawierać część z tabelą wyników badań i pomiarów, część graficzną z wykresami, mapami i przekrojami oraz część tekstową będącą poszerzonym objaśnieniem poprzednich części oraz zawierającą wnioski podsumowujące całą dokumentację. Podstawowym działaniem, na którym opiera się cała dokumentacja jest badanie hydrogeologiczne. Jego zadaniem jest przede wszystkim określenie ilości oraz jakości zasobów wód podziemnych, a także określenie stopnia ich zanieczyszczenia. Badania jednak są przeprowadzanie nie tylko na miejscu, gdzie powstać ma inwestycja, ale również w warunkach laboratoryjnych. To właśnie w oparciu o przeprowadzane badania, wykonywana jest cała dokumentacja.

Wymagania co do dokumentacji hydrogeologicznej są jasno określone w sporządzonych przepisach. Jest ona konieczna między innymi w przypadku konieczności ustalenia wód  podziemnych oraz określenia warunków hydrogeologicznych, które mają wpływ na wydobywanie kopalin.